ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

 Download tại đây: Mẫu DABVMT-PKDK 

 

 

 

de-an-benh-vien

Download file Mẫu DABVMT-PKDK

Tóm tắt file Đề án bảo vệ môi trường phòng khám đa khoa:

MC LỤC 

DANH MỤC CÁC BẢNG/HÌNH 

MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KHÁM

1.1.     Các thông tin chung

1.2.     Tóm tắt quá trình và hiện trạng hoạt động của Phòng khám

1.2.1.     Loại hình hoạt động

1.2.2.     Tình trạng máy móc thiết bị

1.2.3.     Nhu cầu hóa chất, nguyên vật liệu sử dụng

1.2.4.     Nhu cầu nhiên liệu, điện

1.2.5.     Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng 

1.2.6.     Sản phẩm và công suất

1.2.7.     Năm đơn vị đi vào hoạt động

1.2.8.     Diện tích mặt bằng sản xuất, vị trí của Phòng khám

1.2.9.     Nhu cầu lao động

1.2.1       Nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải, chất thải rắn 

CHƯƠNG 2. THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN THẢI CHÍNH PHÁT SINH CỦA PHÒNG KHÁM

2.1      Đối với nước thải

2.1.1   Nước thải sinh hoạt

2.1.2   Nước thải sản xuất

2.1.3   Nước mưa chảy tràn

2.2      Đối với chấtt thải rắn và chất thải nguy hại

2.2.1   Chất thải rắn sinh hoạt

2.2.2   Chất thải rắn công nghiệp không độc hại

2.2.3   Chất thải nguy hại

2.3      Đối với khí thải và tiếng ồn

 

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ, CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

3.1      Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện

3.1.1       Đối với nước thải

3.1.2       Đối với tiếng ồn và rung động

3.1.3       Đối với bụi và khí thải

3.1.4       Đối với chất thải rắn

3.3.2       Đối với tiếng ồn và rung động

3.2        Giảm thiểu và khắc phục sự cố môi trường

3.4.1       Giải pháp phòng chống cháy nổ

3.4.2       Giải pháp an toàn lao động 

CHƯƠNG 4 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1      Chương trình quản lí môi trường 

4.2      Chương trình giám sát chất lượng môi trường

4.2.1       Giám sát chất lượng môi trường không khí

4.2.2       Giám sát chất lượng nước thải

4.2.3       Chế độ báo cáo

CHƯƠNG 5 CAM KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC BẢNG/HÌNH

  

Bảng 1.1 Danh mục máy móc thiết bị Phòng khám


Bảng 1.2 Nhu cầu về vật dụng y tế và dược phẩm của Phòng khám

Bảng 1.3 Lượng điện tiêu thụ của Phòng khám

Bảng 1.4 Lượng điện tiêu thụ của Phòng khám

Bảng 1.5 Số lượng cán bộ công nhân viên của Phòng khám

Bảng 2.1 Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải

Bảng 2.2 Vị trí lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường không khí

Bảng 2.3 Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu khí

Bảng 2.4 Kết quả đo nồng độ bụi và khí thải khu vực bên ngoài nhà xưởng

Bảng 2.5 Kết quả đo tiếng ồn khu vực xung quanh và trong khu vực sản xuất của Phòng khám 

Bảng 4.1 Các công trình xử lí môi trường

 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 3.1 Sơ đồ bể tự hoại Phòng khám

 

 

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien