Đề án bệnh viện - để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

DỀ ÁN BỆNH VIỆN - ĐỂ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ

Để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế)

 

ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN ….

Để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế) 

MỤC LỤC 

Chương I:             HỒ SƠ PHÁP LÝ. 

Chương II:            TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MÔ BỆNH VIỆN. 

Chương III:          TỔ CHỨC NHÂN SỰ. 

Chương IV:          CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG. 

Chương V:           TRANG THIẾT BỊ Y TẾ. 

Chương VI:          PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN. 

Chương VII:         VỐN ĐẦU TƯ. 

Chương VIII:        GIÁ VIỆN PHÍ. 

Chương IX:          ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG. 

Chương  I:

HỒ SƠ PHÁP LÝ

(Bao gồm hồ sơ liên quan đến thành lập Bệnh viện) 

Chương  II:

TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, QUI MÔ BỆNH VIỆN

1. Tên hiệu:

2. Địa điểm:

-  Số …… Quận……, tỉnh, Thành phố ……..

-  Điện thoại: Fax:

-  Diện tích mặt bằng: … m2

-  Diện tích xây dựng sử dụng: … m2

-  Diện tích bình quân cho một giường bệnh: … m2

3.Qui mô Bệnh viện: 

Chương III:

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1.     Bộ máy quản lý Bệnh viện:

1.1.  Bộ phận quản lý:

-      Hội đồng quản trị.

-      Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.

-      Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng … 

1.2.  Bộ phận chuyên môn:

-      Khoa khám bệnh: các Phòng khám chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu bệnh.

-      Các khoa điều trị: Nội, ngoại – GMHS…

-      Các khoa cận lâm sàng:

-      Khoa dược và nhà thuốc.

2.              Tổ chức nhân sự:

-      Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: tổng số: ….. cán bộ, nhân viên. Bao gồm như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa I, II, Dược sĩ đại học, Dược sĩ trung học, Y tá điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh:

 

 

Chương  IV:

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

1. Cơ sở vật chất: Bệnh viện gồm … ngôi nhà được bố trí (sơ đồ Bệnh viện kèm theo) như sau:

Tầng 01: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

Tầng 02: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

………………………………………………………………………………………...

- Hệ thống cấp điện:

- Hệ thống thông tin liên lạc:

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

2.Điều kiện vệ sinh môi trường:

- Hệ thống xử lý nước thải.

- Hệ thống thoát nước:

- An toàn bức xạ.

- Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế:

 Chương V:

TRANG THIẾT BỊ

 

 

Chương VI:

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

(Phạm vi chuyên môn Bệnh viện thực hiện)

Chương  VII:

VỐN ĐẦU TƯ

Chương VIII:

GIÁ VIỆN PHÍ

(Gía các dịch vụ y tế)

 

Chương IX:

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 

                                                                                …., ngày …. tháng …. năm 200

                                                                                      GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

 

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien