Đề án thành lập bệnh viện

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP BỆNH VIỆN

Đề án tiền khả thi

(Ban hàn kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế) 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ….

Đề án tiền khả thi

(Ban hàn kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế)

 

 

MỤC LỤC

 

Chương I:           SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ.

Chương II:         MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ. 

Chương III:       TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG  ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG. 

Chương IV:       QUI MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ. 

Chương V:        CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG. 

Chương VI:       TRANG THIẾT BỊ Y TẾ. 

Chương VII:      PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN. 

Chương VIII:     VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. 

Chương IX:       HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI. 

Chương X:        KẾT LUẬN.

 

Chương I

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ.

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh.

- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003.

- Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

- Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

- Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân;

- Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

- Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản.

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ:

1.Tình hình khám chữa bệnh ở địa phương và khả năng đáp ứng dịch vụ CSSK.

2.Nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương. 

Chương II

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể:

II. CHỨC NĂNG:

III. NHIỆM VỤ:

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu …

2. Đào tạo cán bộ:

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

4. Phòng bệnh:

5. Hợp tác quốc tế về y học:

6. Quản lý kinh tế trong Bệnh viện. 

Chương  III

TÊN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG.

 

1.             Tên hiệu:

2.             Địa điểm:            Số ….. Quận….., tỉnh, Thành Phố ….

3.             Hình thức đầu tư: Công ty …

4.             Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới Bệnh viện.

- Diện tích mặt bằng: … m2.

-  Diện tích xây dựng sử dụng: … m2.

-  Diện tích bình quân cho một giường bệnh: … m2

Chương  IV

QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

1.Quy mô Bệnh viện: Bệnh viện có quy mô … giường bệnh.

2.Bộ máy quản lý Bệnh viện:

2.1.  Bộ phận quản lý:

- Hội đồng quản trị.

- Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc.

- Phòng kế họach tổng hợp, Phòng …

2.2.  Bộ phận chuyên môn:

- Khoa khám bệnh: các phòng khám chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu bệnh.

- Các khoa điều trị: Nội, ngọai – GMHS …

- Các khoa cận lâm sàng:

- Khoa dược và nhà thuốc.

- Chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng thực hiện theo Quy chế Bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT/QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)

3. Tổ chức nhân sự:

- Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: tổng số: … cán bộ, nhân viên. Bao gồm như sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa I, II, Dược sĩ đại học, Dược sĩ trung học, Y tá điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh:

Chương  V

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

I. Cơ sở hạ tầng: Xây dựng cơ bản: Có bản vẽ tổng thể kèm theo.

Bệnh viện gồm … ngôi nhà được bố trí (sơ đồ Bệnh viện kèm theo) như sau:

Tầng 01: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

Tầng 02: Diện tích: ….. m2: Bố trí các khoa, phòng …

- Hệ thống cấp điện:

- Hệ thống thông tin liên lạc:

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

II.     Điều kiện vệ sinh môi trường:

- Hệ thống xử lý nước thải.

- Hệ thống thoát nước:

- An toàn bức xạ.

- Xử lý rác thải sinh hoạt và rác y tế:

 

Chương  VI

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 

STT

Tên thiết bị

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Ký hiệu

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương  VII

PHẠM VI HỌAT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

(Bệnh viện đăng ký thực hiện kỹ thuật chuyên môn) 

Chương  VIII

VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:

 

1.  Vốn đầu tư:

- Tổng số vốn đầu tư:

  • Giá trị đất, nhà:
  • Trang thiết bị:
  • Chi phí khác:

2.  Phân tích tài chính: 

Chương  IX

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI:

 

Chương X

KẾT LUẬN:

 

 

 

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien