Quyết định số 19/2003/QĐ-BTNMT, ngày 30/12/2003

Quyết định số 19/2003/QĐ-BTNMT, ngày 30/12/2003Quyết định về việc ban hành quy định về thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm ...

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi ...

Quyết định 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/04/2008

Quyết định 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/04/2008Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm ...

Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008

 Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính ...

Danh mục chất thải nguy hại

 DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 ...

 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356