QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM CẤP BỘ

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM CẤP BỘ-       Khảo sát sơ bộ về thực trạng xây dựng, sản xuất, kinh ...

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM CẤP BỘ

-       Khảo sát sơ bộ về thực trạng xây dựng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án;

-       Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, địa chất, thuỷ văn, các thành phần môi trường vật lý, điều kiện kinh tế - xã hội;

-       Đánh giá sự ảnh hưởng trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và hoạt động: Đánh giá ảnh hưởng của khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; ảnh hưởng của chất thải tới không khí, đất, nước mặt, nước ngầm; ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội; nguy cơ rủi ro, sự cố;

-       Đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chu ẩn b ị, giai đo ạn xây dựng; đề ra phương án quản lý, dự phòng, công trình xử lý chất thải khí, nước thải; quy trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động của dự án;

-       Tham vấn ý kiến cộng đồng: UBND/UBMTTQ cấp xã nơi thực hiện dự án;

-       Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và vận hành dự án;

-       Hồ sơ nộp Hội đồng thẩm định dự án (Bộ TNMT/Các Bộ khác theo chức năng nhiệm vụ như: Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, …).

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien