MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐTM CẤP BỘ

Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư ...

Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 20011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; bao gồm các mục sau :

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện Đánh giá tác động môi trường

3. Phương pháp áp dụng trong quá trình Đánh giá tác động môi trường

4. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường

Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên dự án

1.2. Chủ dự án

1.3. Vị trí địa lý của dự án

1.4. Nội dung chủ yếu của dự án

1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án

1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án

1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án

1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị

1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm của dự án

1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án

1.4.8. Vốn đầu tư

1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường

2.1.1.  Điều kiện về địa lý, địa chất

2.1.2.  Điều kiện về khí tượng;

2.1.3.  Điều kiện về thủy văn/hải văn;

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý

2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

2.2.1. Điều kiện về kinh tế

2.2.2. Điều kiện về xã hội

Chương 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động

3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án

3.1.2. Đánh giá tác động giai đoạn thi công xây dựng

3.1.3. Đánh giá tác động giai đoạn vận hành dự án

3.2.  Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

Chương 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực

4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị

4.1.2. Trong giai đoạn xây dựn

4.1.3. Trong giai đoạn vận hành

4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố

4.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị

4.2.2. Trong giai đoạn xây dựng

4.2.3. Trong giai đoạn vận hành

Chương 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1.  Chương trình quản lý môi trường

5.2.  Chương trình giám sát môi trường

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

 

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien