BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Bộ) Dự Án RƯỢU QUỐC TẾ

  MỤC LỤC MỤC LỤC.. i DANH MỤC BẢNG.. iv DANH MUC HÌNH.. vii DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.. viii TÓM TẮT ...

 

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. i

DANH MỤC BẢNG.. iv

DANH MUC HÌNH.. vii

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.. viii

TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 1

MỞ ĐẦU.. 27

1.        XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.. 27

1.1.        Xuất xứ của dự án. 27

1.2.        Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. 28

1.3.        Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch có liên quan. 28

2.        CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 28

2.1.        Căn cứ pháp lý có liên quan. 28

2.2.        Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. 30

2.3.        Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường. 31

3.        PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG   31

4.        TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 33

5.        QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN.. 34

CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 36

1.1     TÊN DỰ ÁN.. 36

1.2     CHỦ DỰ ÁN.. 36

1.3     VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.. 36

1.3.1  Vị trí địa lý khu vực dự án. 36

1.3.2  Mối tương quan của vị trí thực hiện dự án với các đối tượng tự nhiên. 38

1.3.3 Mối tương quan của vị trí thực hiện dự án với các đối tượng  kinh tế - xã hội 39

1.4     NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN.. 39

1.4.1     Mục tiêu của dự án. 40

1.4.2     Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án. 40

1.4.3     Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án. 46

1.4.4     Công nghệ sản xuất 46

1.5 DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ. 51

1.6     NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU (ĐẦU VÀO) VÀ CÁC CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM (ĐẦU RA) CỦA DỰ ÁN.. 58

1.6.1 Nguyên, nhiên vật liệu của dự án. 58

1.6.2 Nhu cầu sử dụng nước. 59

1.6.3 Nhu cầu sử dụng điện. 61

1.6.4 Sản phẩm sản xuất (đầu ra). 62

1.6.5     Tiến độ thực hiện dự án. 63

1.7 VỐN ĐẦU TƯ... 63

1.8TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN.. 64

1.8.1 Tổ chức quản lý. 64

1.8.2 Tổ chức sản xuất 64

1.8.3 Nhu cầu lao động. 64

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 68

2.1     Điều kiện môi trường tự nhiên. 68

2.1.1     Điều kiện về địa lý, địa chất 68

2.1.2     Điều kiện về khí tượng. 68

2.1.3     Điều kiện thủy văn. 72

2.1.4     Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý. 73

2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 78

2.2.1 Điều kiện kinh tế. 78

2.2.2 Điều kiện về xã hội 79

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 80

3.1.         ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.. 80

3.1.1.         Đánh giá tác động trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 80

3.1.2.         Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của nhà máy. 94

3.1.3     Tác động do các rủi ro, sự cố. 119

3.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ.. 121

CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.. 123

4.1     BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA   123

4.1.1. Trong giai đoạn lắp đặt thêm máy móc thiết bị 123

4.1.2     Trong giai đoạn vận hành. 138

4.2     BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ.. 151

4.2.1 Trong giai đoan lắp đặt máy móc, thiết bị 151

4.2.2     Trong giai đoạn vận hành. 151

CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 156

5.1.         CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.. 156

5.2.         CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 165

5.2.1 Giám sát giai đoạn sản xuất hiện hữu. 165

5.2.1 Giám sát giai đoạn sản xuất nâng công suất 166

5.2.3 Quan trắc, giám sát các thành phần môi trường khác. 167

5.2.4 Các biện pháp hỗ trợ trong chương trình giám sát chất lượng môi trường. 167

CHƯƠNG VI: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.. 168

6.1. Ý kiến của UBND và UBMTTQ phường Tân Đông Hiệp. 168

6.1.1. Ý kiến của UBND phường Tân Đông Hiệp. 168

6.1.2. Ý kiến của UBMTTQ phường Tân Đông Hiệp. 169

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 170

1.        KẾT LUẬN.. 170

2.        KIẾN NGHỊ. 171

3.        CAM KẾT.. 171

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO.. 174

PHỤ LỤC.. 175

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
Tin cùng chuyên mục
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien