BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Bộ) Dự Án LẤN BIỂN PHÚ HÀI

  MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.. iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. vi TÓM TẮT BÁO CÁO ...

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. iii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.. iv

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. vi

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 1

MỞ ĐẦU.. 1

1.  XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.. 1

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM... 2

3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH  ĐTM... 7

4. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN ĐTM... 10

CHƯƠNG 1. 12

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 12

1.1.  TÊN DỰ ÁN.. 12

1.2. CHỦ DỰ ÁN.. 12

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.. 12

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 15

1.4.1. Mục tiêu của dự án. 15

1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án. 16

1.4.3. Mô tả biên pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án. 24

1.4.4. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng 29

1.4.5. Tiến độ thực hiện dự án. 31

1.4.6. Vốn đầu tư. 31

1.4.7. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 31

CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 32

2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.. 32

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 32

2.1.2. Điều kiện về khí tượng. 33

2.1.3. Điều kiện thủy văn. 36

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý. 36

2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học. 38

2.1.6. Hiện trạng thoát nước mưa, tiếp nhận nước thải khu vực. 38

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI, HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT.. 39

2.2.1. Điều kiện về kinh tế. 39

2.2.2. Điều kiện về văn hóa - xã hội 40

CHƯƠNG 3. 42

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 42

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.. 42

3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. 42

3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng. 42

3.1.3. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động. 59

3.1.4. Tác động do các rủi ro, sự cố. 77

3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ.. 80

CHƯƠNG 4. 82

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC,

VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.. 82

4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG.. 82

4.1.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng. 82

4.1.2. Trong giai đoạn hoạt động. 87

4.2. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ.. 82

4.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng. 98

4.2.2. Trong giai đoạn hoạt động. 103

CHƯƠNG 5. 103

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG.. 103

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.. 103

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 114

CHƯƠNG 6. 117

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.. 117

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 120

1. KẾT LUẬN.. 120

2. KIẾN NGHỊ. 120

3. CAM KẾT.. 120

PHỤ LỤC.. 122

9 star 35 đánh giá
Bài viết liên quan
Tin cùng chuyên mục
 

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356

0839118552
 

http://www.xaydungduan.com.vn/images/Banner_PA.png

 

Lập dự án, Tư vấn dự án, Lập dự án đầu tư Thảo Nguyên Xanh


 

du-an-khu-biet-thu-cao-capdu-an-xay-dung-nha-may-gach-tuyneldu-an-trang-trai-chan-nuoidu-an-khach-sandu_an_nha_may_san_xuat_godu_an_khu_chung_cu_667116331du_an_trang_trai_chan_nuoi_heo_2125422295du_an_nha_may_so_che_thanh_long_253974646biangoai_1264065893

Thảo Nguyên Xanh LOGO

 

Thảo Nguyên Xanh LOGOViec Lam Ban Thoi Gian Sinh Vien